اعضای هیات علمی

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 نامشخص 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2