اعضای هیات علمی

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

ردیف عنوان درس فایل های تکمیلی  
1 انتقال حرارت 1

فصل 1و 2

فصل 3 و 4

 
2 انتقال حرارت 2

 فصل 8

فصل 9

 
3 طراحی تجهیزات فرآیندی

مرجع 1 ( کتاب  Ludwig )

  مرجع 2 ( کتاب D. Kern)  ( لینک گوگل درایو)

 
4 دینامیک سیالات محاسباتی راهنمای نرم افزار فلوئنت  
5 کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 

لینک راهنمای نصب در گوگل درایو

  لینک فایل های آموزشی نرم افزار هایسیس- بخش اول

   لینک فایل های آموزشی نرم افزار هایسیس- بخش دوم

 
       

فایل های درس انتقال حرارت 2 ( بخش اول)

نام درس   فایل طرح درس
انتقال حرارت 1  فایل طرح درس- انتقال حرارت 1
انتقال حرارت 2  فایل طرح درس- انتقال حرارت 2
دینامیک سیالات محاسباتی  فایل طرح درس- دینامیک سیالات محاسباتی
طراحی تجهیزات فرآیندی  فایل طرح درس- طراحی تجهیزات فرآیندی
   

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 نامشخص 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2