اعضای هیات علمی

عباس مهروان

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طرح معماری 2 1424170 4 02 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
معماری و اقلیم 1424177 2 01 1399/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان معماری3 1424179 2 02 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تنظیم شرایط محیطی 1424138 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 1424148 2 01 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طرح معماری 2 1424170 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تنظیم شرایط محیطی 1424138 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 1424148 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1424099 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تنظیم شرایط محیطی 1424138 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 1424148 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی 1424099 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
بیان معماری 2 1424042 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
بیان معماری 2 1424042 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
بیان معماری 2 1424042 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
معماری همساز با اقلیم 1424153 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1