اعضای هیات علمی

اکرم خدایاری

اکرم خدایاری

اکرم خدایاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی پیشرفته 1 (مکانیک) 1418222 3 02 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 1414053 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه