اعضای هیات علمی

اله بخش کاووسی

اله بخش کاووسی

اله بخش کاووسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازه های معاصر 1424175 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی معماری 5 1424125 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
روانشناسی محیط 1424158 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روستا 1 1424128 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طرح معماری 1 1424169 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397
روانشناسی محیط 1424158 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
روستا 1 1424128 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 2 1424122 5 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 3 1424123 5 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 2 1424161 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1