اعضای هیات علمی

اله بخش کاووسی

اله بخش کاووسی

اله بخش کاووسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

درس انسان و محیط

ردبف عنوان درس فایل طرح درس فایل جزوه یا اسلاید
1 انسان و محیط جلسه اول و دوم جلسه اول pdf  جلسه دوم pdf
2 طرح معماری 3 سرفصل و مبانی pdf

 

انسان و محیط طرح درس
طرح معماری 3 طرح درس

سیستم های ساختمانی/documents/401201/0/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

طرح معماری 3 ارشد/documents/401201/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%203%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF

حقوق معماری/documents/401201/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

طرح معماری و انرژی 1 ارشد/documents/401201/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%201

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
انسان و محیط 1424167 2 01 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 02 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق معماری 1424168 2 01 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طرح معماری 1 1424169 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
طرح معماری 3 1424172 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازه های معاصر 1424175 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی معماری 5 1424125 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
روانشناسی محیط 1424158 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
روستا 1 1424128 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
طرح معماری 1 1424169 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی محیط 1424158 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396 طرح درس
روستا 1 1424128 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 2 1424122 5 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
طرح معماری 2 1424161 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1