مختار حشمتی
کارشناس اداری و آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

شماره تماس: 08334343225