جزوات دوره ها

جزوات و فایل های دوره های آنلاین سازمان نظام مهندسی در دانشگاه رازی

جزوات هر دوره تا پایان آزمون همان دوره  در این صفحه قابل دسترس هست. پس از آن به صفحه آرشیو جزوات منتقل میگردد.

نام دوره         نام مدرس زمان برگزاری کلاس زمان برگزاری آزمون دانلود جزوات و فایل های دوره
روش های تولید صنعتی  دکتر امیر عباس کریمی 29و 30 شهریور ۱۴۰1     09 مهر ماه 1401   ساعت 15 حضوری دانلود جزوه 1
دانلود جزوه 2