دکتر جهانشاه کبودیان
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره تماس : ۰۸۳34343225