اخبار و انتصابات

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی
ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی

 

طرح توانمندسازی صدف
طرح توانمندسازی صدف
کتاب تالیفی دکتر رستمی
کتاب تالیفی دکتر رستمی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی اولین نمایشگاه دستاوردهای گروه مواد ومتالورژی در روز یک شنبه مورخ 1398/03/05ساعت 9:30 در محل دانشکده فنی ومهندسی با حضور ریاست و معاونین...
آرشیو خبرها