گروه مهندسی مکانیک

دانشجوعنوان پایان نامهعنوان پایان نامه به لاتیناستاد راهنمااستاد مشاورداورانروزتاریخساعتمحل برگزاریگرایشمقطعش.د. 
۱سالار حاتمطراحی و تحلیل سیستم برداشت انرژی و کنترل ارتعاشات تطبیق پذیرDesign and analysis of an adaptive energy harvester and vibrationدکتر صابر محمدیدکتر اکرم خدایاریدکتر محمدحسین یاس، دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر علیرضا شوشترییکشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۶۹:۳۰مجازیطراحی کاربردیدکتری۹۲۲۲۲۵۰۰۲
۲سعید محبیمطالعه عددی و تجربی تاثیر هندسه صفحات مبدل صفحه ای دارای زاویه چورون بر روی عملکرد حرارتی هیدرولیکی و بهینه سازی هندسه این صفحاتExperimental and Numerical Investigation of Heat Transfer and Friction Coefficients in Small Size Plate Heat Exchanger with Chevron Angleدکتر فرزاد ویسی-دکتر حبیب اله صفرزاده، دکتر مسعود رحیمی، دکتر محسن گودرزییکشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۶۱۰مجازیتبدیل انرژیدکتری۹۳۲۳۲۵۰۰۲
۳محمد اعتمادیبررسی تجربی و مدل سازی تحلیلی-عددی آسیب در هسته میله های دو فلزی از جنس فولاد ای آی اس آی ۱۰۱۰ و مس در اثر فرآیند فشردن در کانال های هم مقطع زاویه دارExperimental investigation and modeling of damage for low carbon steel before and after severe plastic deformationدکتر علیمحمد رشیدیدکتر اصغر زاجکانیدکتر محمدحسین یاس، دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر محسن گودرزیسه شنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۸۱۳مجازیطراحی کاربردیدکتری۹۱۲۲۳۵۰۰۱
۴اشکان رفیعیمطالعه عددی جریان خون در شریان کرونری چپ دارای آنوریسم مبتنی بر تصویر پزشکی Medical Image-Based Numerical Study of Blood Flow in the Left Coronary Artery with Aneurysmدکتر میثم سعیدی-دکتر حبیب اله صفرزاده، دکتر جعفر جماعتییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۴۱۵مجازیتبدیل انرژیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۲۴۰۰۱
۵احسان پرویزی بیناتحلیل حدی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت با مقطع دایره ای با ابزارهای تختLimit analysis of open die forging process with flat toolsدکتر حشمت اله حقیقت-دکتر محمدحسین یاس، دکتر  سعید فعلیدوشنبه۱۴۰۰/۱/۲۳۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۱۴۰۰۵
۶میثم ملکیتحلیل و شبیه سازی عددی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت با مقطع دایره ای و ابزارهای تخت وV شکل Analysis and numerical simulation of open die forging process with flat/angle tool دکتر حشمت اله حقیقت-دکتر مسعود آقاخانی، دکتر صابر محمدیدوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۷۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۱۴۰۰۱
۷جواد اخگر پیرغیبیمطالعه تجربی وعددی فرآیند نورد مفتول با مقطع مربع شکلExperimental and theoretical analysis of the rolling of rod with square sectionدکتر حشمت اله حقیقت-دکتر مسعود آقاخانی، دکتر صابر محمدیدوشنبه۱۴۰۰/۳/۳۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۶۲۲۱۴۰۰۲
۸حامد مرزبانیمدلسازی تحلیلی ضربه سرعت پایین روی تیرهای ساندویچی با رویه های گلار و پیش بینی آسیبAnalytical modeling of low velocity impact on sandwich beams with Glare face sheets and damage predictionدکتر سعید فعلی-دکتر صابر محمدی، دکتر حشمت اله حقیقتدوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۸۱۶:۳۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۱۴۰۱۹
۹مهدی یگانه فرشبیه سازی سه بعدی حرکت ذرات مغناطیسی درون فیلتر حاوی میله های مغناطیسیThree-dimensional simulation of the motion of magnetic particles inside a filter containing magnetic rodsدکتر جعفر جماعتی-دکتر علی امیری، دکتر جواد رستمیچهارشنبه۱۴۰۰/۳/۲۶۱۱:۳۰مجازیتبدیل انرژیکارشناسی ارشد۹۶۲۲۲۴۰۱۴
۱۰احسان محمدی زادهمطالعه موردی بررسی عملکرد حرارتی نیروگاه دودکش خورشیدی در کرمانشاهCase study of thermal performance investigation of solar chimney power plant in Kermanshahدکتر حبیب اله صفرزاده-دکتر مهراد پاک نژاد، دکتر میثم سعیدیسه شنبه۱۴۰۰/۴/۲۹۱۷:۰۰مجازیتبدیل انرژیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۲۴۰۱۷
۱۱آرمین پیری حسین آبادیمدل سازی غیر خطی رفتار مگنتو مکانیکی ماده مگنتو استریکتیو ترفنل-دیNonlinear modeling of magneto-mechanical behavior of Terfenol-Dدکتر محمدحسین یاسدکتر سهیل طالبیاندکتر حشمت اله حقیقت، دکتر سعید فعلیدوشنبه۱۴۰۰/۶/۲۹۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۵۲۲۱۴۰۰۶
۱۲آرش آزادی جبارابادیتحلیل تجربی و عددی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت دو فلزی با ابزارهای تختExperimental and numerical analysis of open die forging of bimetal billets with flat toolsدکتر حشمت اله حقیقت-دکتر محمدحسین یاس، دکتر  سعید فعلیشنبه۱۴۰۰/۷/۳۱۴مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۷۲۲۱۴۰۰۲
۱۳رادمهر کمانکششبیه‌سازی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی استوانه‌ای با نانوسیالThermal Performance simulation of a cylindrical solar collector using nano fluidدکتر حبیب اله صفرزاده-دکتر جعفر جماعتی، دکتر جواد رستمییکشنبه۱۴۰۰/۷/۴۱۵:۱۵مجازیتبدیل انرژیکارشناسی ارشد۹۶۲۲۲۴۰۱۱
۱۴هانیه امامی منشتحلیل ضربه سرعت پایین روی تیرهای ساندویچی تقویت شده با نانو ذرات با تکیه گاهویسکوالاستیکImpact loading analysis of sandwich beams with foam core and reinforced CNT face sheets resting on visco-elastic foundationدکتر سعید فعلی-دکتر محمدحسین یاس، دکتر حشمت اله حقیقتدوشنبه۱۴۰۰/۸/۳۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۸۲۲۱۴۰۰۴
۱۵علی محمد کرمیمطالعه تجربی و عددی انتقال گرمای همرفت طبیعی آرام درون یک محفظه شامل آرایه ای از تیغه های سوراخ دارThe experimental and numerical study on the laminar natural convection heat transfer within an enclosure including an array of perforated slatsدکتر فرزاد ویسی-دکتر حبیب اله صفرزاده، دکتر جعفر جماعتی، دکتر فرشاد کوثری، دکتر روناک دقیقسه شنبه۱۴۰۰/۹/۲۱۶:۳۰مجازیتبدیل انرژیدکتری۹۵۲۳۲۵۰۰۳
۱۶بنفشه زارعیبررسی تجربی و تحلیلی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تابعی اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات سیلیسExperimental and analytical study of mechanical properties of functionally Graded Epoxy reinforced with silica nano compositesدکتر محمدحسین یاس-دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر سعید فعلیدوشنبه۱۴۰۰/۱۰/۲۰۱۰مجازیطراحی کاربردیکارشناسی ارشد۹۸۲۲۱۴۰۰۲
۱۷شادی افشینتحلیل ارتعاشات تیر مرکب ترکیبی پلیمری، تقویت شده با نانوتیوب کربنی و نانوذرات خاک رس تحت بار دینامیکی متحرکVibrations analysis of hybrid composite polymer beams reinforced with carbon nanotubes and nanoclay particles under moving loadsدکتر محمدحسین یاس-دکتر علیمحمد رشیدی، دکتر سعید فعلی، دکتر علیرضا شوشتریدوشنبه۱۴۰۰/۱۱/۱۱۱۰:۳۰مجازیطراحی کاربردیدکتری۹۳۲۲۳۵۰۰۱