اعضای هیات علمی

سیدشهاب حسنی نسب

change-logo

سیدشهاب حسنی نسب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روسازی راه 1414352 1 01 1398/10/24 (11:00 - 11:30) ترم اول 1398
تحقیق در عملیات 1414173 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1414332 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
برنامه ریزی حمل و نقل 1414252 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
روسازی راه 1414063 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 1414041 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدیریت ، تعمیر و نگهداری راه 1414181 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مهندسی ترابری 1414064 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه روسازی راه 1414352 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 1414173 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1414332 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 1414173 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1414332 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی فرودگاه 1414263 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی حمل و نقل 1414252 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 1414041 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2