اعضای هیات علمی

نجف بیگلری

نجف بیگلری

نجف بیگلری (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی پیشرفته 1 (مکانیک) 1418222 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مکانیک سیالات پیشرفته 1418233 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ریاضی پیشرفته 1 (مکانیک) 1418222 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ریاضی پیشرفته 1 (مکانیک) 1418222 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات پیشرفته 1418233 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه