اعضای هیات علمی

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث منتخب در جامدات 1418354 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه