اعضای هیات علمی

هادی عبادی

هادی عبادی

هادی عبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طراحی معماری 5 1424125 5 02 | هرهفته شنبه (16:15 - 18:15 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:15 - 18:15 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:15 - 12:15 ) نامشخص ترم دوم 1399 طرح درس
طرح معماری 1 1424169 4 02 | هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی 1424099 2 01 هرهفته دو شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/09 (13:30 - 16:30) ترم اول 1399 طرح درس
طراحی معماری 5 1424125 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 3 1424182 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل فضای شهری 1424126 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1424099 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1424099 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی معماری 4 1424124 5 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل فضای شهری 1424126 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی معماری 2 1424122 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل فضای شهری 1424126 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت و تشکیلات کارگاه 1424144 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1