اعضای هیات علمی

قاسم عازمی

قاسم عازمی

قاسم عازمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343206-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های مخابرات بی سیم 1412646 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
فرایندهای تصادفی 1412426 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 1412620 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تئوری پیشرفته مخابرات 1412518 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
فرایندهای تصادفی 1412426 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فرایندهای تصادفی 1412426 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 1412620 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تئوری پیشرفته مخابرات 1412518 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1