اعضای هیات علمی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

آنزیم شناسی صنعتی               امتحان میانترم در تاریخ 1399/3/24         ارایه سمینار تخصصی در تاریخ 1399/5/1

طرح درس            

جزوه درس انزیم شناسی صنعتی

جلسه اول        جلسه دوم        جلسه سوم          جلسه چهارم          جلسه پنجم             جلسه ششم                  جلسه سیزدهم

 

مکانیک سیالات 1                      امتحان میانترم از چهار فصل اول در تاریخ 1399/3/21 در سامانه LMS بر گزار می شود.

طرح درس             

فصل دوم- استاتیک سیالات             تمرینات فصل دوم

فصل سوم- جریان غیر ویسکوز         تمرینات فصل سوم (پاسخ تمرینات صرفا در سامانه LMS بارگذاری شوند)                       مثال های حل شده فصل سوم

فصل چهارم- آنالیز ابعادی

فصل پنجم- جریان ویسکوز

فصل ششم- جریان دائمی

مثال های بیشتر از مکانیک سیالت 1

مکانیک سیالات 2                   امتحان میانترم از سه فصل اول در تاریخ 1399/3/14 در سامانه LMS بر گزار می شود.

 طرح درس                    

فصل اول- جریان های خارجی         مسائل فصل اول          تمرینات فصل اول
فصل دوم: عملیات همزدن              تمرینات فصل دوم (پاسخ تمرینات صرفا در سامانه LMS بارگذاری شوند)

فصل سوم: توربوماشین ها             نمونه مسائل فصل سوم

فصل چهارم: سیال تراکم پذیر          نمونه مسائل جریان ایزنتروپیک

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1416203 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 2 1416107 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث منتخب 1416278 3 02 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی وفرآیند های تخمیری 1416269 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی وفرآیند های تخمیری 1416269 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 نامشخص 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی 1416406 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1