اعضای هیات علمی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مباحث منتخب 1416278 3 02 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی وفرآیند های تخمیری 1416269 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی وفرآیند های تخمیری 1416269 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 نامشخص 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی 1416406 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1