معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده

        دکتر عباس مهروان    

                             

ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن :34343199-083  

فکس : 34343194-083

شرح وظایف معاونت پژوهشی و اجرایی

 

پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی

بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی

تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه

سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده