امور عمومی برق و کامپیوتر

 

بابک فیض

 

 

امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 34343198-083

امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

 

تورج شریفی

 

 

امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: 

شماره تماس:

امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

 

شاپور رضایی

 

 

امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات

شماره تماس: 34343029-083

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

 

علی ملکی

 

 

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی: 

شماره تماس: