رئیس اداره امور عمومی

 

نام و نام خانوادگی : بابک فیض داربگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 34343198-083

پست الکترونیکی :