برنامه امتحانات نیمسال اول سال 99 گروه مهندسی برق

 

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی برق

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال 99 گروه مهندسی کامپیوتر

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی کامپیوتر

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال 99 گروه مهندسی شیمی

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی شیمی

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات گروه مواد

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی مواد

 

گرایش شناسایی

 

 

گرایش نانو

 

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال ۹۹ گروه مهندسی مکانیک

 

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی مکانیک

 

تحصیلات تکمیلی

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال 99 گروه مهندسی عمران

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی عمران

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناسی

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال 99 گروه مهندسی معماری

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی معماری

 

کارشناسی ارشد انرژی

 

 

کارشناسی ارشد معماری

 

 

کارشناسی معماری

 

 

کارشناسی شهرسازی

 

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی نساجی

 

برنامه امتحانات گروه مهندسی نساجی

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناسی