فناوری اطلاعات

 

 

کارکنان واحد سایت و فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

 

سامان القاصی

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 34274536  داخلی 274

مسئول سایت عمومی

 

علیرضا میرزایی

 

 

مسئول سایت عمومی دانشکده

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۳۶  داخلی ۲۷۴