مدیر گروه مهندسی برق

 

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶1 (۸۳۳) ۹۸+

اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: s.bayati [AT] razi.ac.ir

مدیرگروه مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حشمت اله حقیقت

دانشیار

شماره تماس: +۹۸ (۸۳۳) ۴۲۷۴۵۳۵ – ۹

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

پست الکترونیکی: hhaghighat@razi.ac.ir

مدیر گروه مهندسی شیمی

 
دانشیار
شماره تماس : ۴۲۷۴۵۳۵ (۸۳۳) ۹۸+
اتاق: دانشکده نفت و شیمی
پست الکترونیکی: f_rahimpour [AT] razi.ac.ir

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر فرهاد مردوخی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه منهدسی کامپیوتر

پست الکترونیکی : mardukhi[AT]razi.ac.ir

مدیر گروه مهندسی عمران

 
استادیار
شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: h.toopchinezhad [AT] razi.ac.ir

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فرزاد دبیریان

استادیار

شماره تماس : ۴۲۷۴۵۳۶(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی ، راهرو نهاد

پست الکترونیکی :f.dabirian [AT] razi.ac.ir

مدیر گروه مهندسی معماری

 

خانم دکتر الهام بختیاری منش

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده معماری

پست الکترونیکی : elham_bakhtiary[AT]yahoo.com