مدیر گروه مهندسی برق

دانشیار
شماره تماس : 34343218-083
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی عمران

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

استادیار
شماره تماس : 34343229-083
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی معماری

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

استادیار
شماره تماس
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

دانشیار
شماره تماس : 34343002-083 و 083-34343010
اتاق
پست الکترونیکی