مدیر گروه مهندسی برق

دانشیار
شماره تماس : 34343218-083
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی عمران

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی معماری

مربی
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

استادیار
شماره تماس : 09122004634 (فقط پیام در واتساپ)
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

استادیار
شماره تماس : 34343009 , 34343013
اتاق: 19 , 21
پست الکترونیکی