مدیر گروه مهندسی برق

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی عمران

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی معماری

مربی
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

استادیار
شماره تماس
اتاق: 19 , 21
پست الکترونیکی