برنامه هفتگی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطاعات ترم 971

 

 

 

برنامه هفتگی دروس رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

 

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برنامه هفتگی کلیه مقاطع گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 برنامه امتحانات گروه مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات

 چارت درسی رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 95 به بعد