اعضای هیات علمی

« بازگشت

انتقال حرارت جابجایی

نام درس انتقال حرارت جابجایی
کد درس 1418218
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز