اعضای هیات علمی

« بازگشت

سینتیک و طراحی راکتور

نام درس سینتیک و طراحی راکتور
کد درس 1416100
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز