مدیر گروه مهندسی برق

Associate Professor
Contact Number : 34343218-083
Room
Email

مدیر گروه مهندسی عمران

Associate Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

Assistant Professor
Contact Number : 34343229-083
Room
Email

مدیر گروه مهندسی شیمی

Associate Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی معماری

Assistant Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

Assistant Professor
Contact Number
Room: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
Email

مدیر گروه مهندسی مکانیک

Associate Professor
Contact Number : 34343002-083
Room
Email