انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه - display-page

انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه

انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاهانتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی تبریک عرض می نماییم و برای نامبردگان تعالی روز افزون در عرصه علم و دانش را از خداوند متعال خواستاریم.

حوزه ریاست، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده فنی مهندسی