دروس ارائه شده

« بازگشت

خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک

نام درس خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک
کد درس 1428044
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز