دروس ارائه شده

« بازگشت

یادگیری عمیق

نام درس یادگیری عمیق
کد درس 1422406
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز