دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,988 نتیجه
از 100
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات گسسته 1422200 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمدسعید جهانگیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 11:00)
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 امیر رجب زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00)
روش های تحقیق و گزارش نویسی 1428037 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی 1399/04/01 (08:00 - 12:00)
روشهای عددی در مهندسی شیمی 1416423 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 اسماعیل شریف زاده هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00)
زمین شناسی عمومی و ساختمانی 1416418 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی نفت 1416417 3 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 کارشناسی مهندسی برق 01 صبا خسروی | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00)
سیستم های نهفته و بیدرنگ 1422246 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
سیگنالها و سیستم ها 1422387 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 11:00)
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 11:00)
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 کارشناسی مهندسی برق 02 سیدوهاب الدین مکی | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00)
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 کارشناسی مهندسی برق 01 ثمین روانشادی | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00)
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 جمشید بهین | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مزدک رادملکشاهی | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 17:00)
طرح پست های فشار قوی و پروژه 1412595 3 کارشناسی مهندسی برق 01 محمد مرادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 11:00)
فرآیند بافندگی 1428011 3 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 17:00)
فرآیند تکمیل 1428054 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی 1399/04/04 (14:00 - 17:00)
فرآیند طراحی در معماری 1424201 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 جواد گودینی 1399/03/31 (08:00 - 11:00)
فرآیندهای جداسازی غشای 1416235 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 مهدی امیری نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00)
فیزیک الیاف 1428005 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,988 نتیجه
از 100