دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,721 نتیجه
از 87
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زمین شناسی ساختمانی 1416415 3 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30)
زمین شناسی عمومی 1416408 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00)
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مزدک رادملکشاهی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (13:30 - 16:30)
سیستم های مخابرات بی سیم 1412646 3 کارشناسی ارشد مهندسی برق 01 قاسم عازمی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30)
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 کارشناسی مهندسی برق 01 ثمین روانشادی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 11:00)
طراحی به کمک کامپیوتر( 1416394 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 فاطمه بشی پور هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00)
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 جمشید بهین | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30)
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مزدک رادملکشاهی | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00)
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30)
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی 1398/10/22 (13:30 - 16:30)
فرآیند تولید الیاف(1) 1428007 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد 1398/10/21 (13:30 - 16:30)
فرآیند ریسندگی 1428008 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی 1398/10/28 (13:30 - 16:30)
فرایندهای تصادفی 1412426 3 کارشناسی ارشد مهندسی برق 01 قاسم عازمی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00)
فیزیک رنگ 1428050 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 12:00)
فناوری تولید پوشاک 1428045 3 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 12:00)
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان 1398/10/30 (13:30 - 16:30)
کارگاه عمومی کامپیوتر 1422194 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 عبداله چاله چاله هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:30 - 10:00)
کارگاه عمومی کامپیوتر 1422194 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 عبداله چاله چاله 1398/11/03 (09:30 - 10:00)
کنترل فرآیندها 1416005 3 کارشناسی مهندسی شیمی 01 جمشید بهین هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00)
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب 1422228 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 حامد منکرسی 1398/10/28 (08:00 - 11:00)
نمایش 21 - 40 از 1,721 نتیجه
از 87