دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,710 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری عمیق 1422406 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00)
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 وحید بابااحمدی 1398/10/28 (12:00 - 13:00)
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی 1398/10/26 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 02 رضا کیهانی 1398/10/21 (20:00 - 21:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 01 رضا کیهانی 1398/10/21 (20:00 - 21:00)
آزمایشگاه روسازی راه 1414352 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 سیدشهاب حسنی نسب 1398/10/24 (11:00 - 11:30)
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 بیژن عباسی خزایی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 12:00)
اصول رنگرزی (1) 1428016 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی 1398/10/26 (13:30 - 16:30)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 01 ابوالفضل فیروزه هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00)
بازیابی اطلاعات 1422386 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 حامد منکرسی 1398/10/28 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 02 شهرام کریمی | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی مهندسی برق 01 حمدی عبدی | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 02 مجتبی فتحی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 03 مجتبی فتحی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 مجتبی فتحی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 سعید اویسی 1398/10/26 (08:00 - 11:00)
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان 1398/10/26 (08:00 - 12:00)
روش اجزاء محدود 1 1418236 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 مهرداد فروتن 1398/10/25 (08:00 - 11:00)
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 امیر رجب زاده هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (13:30 - 16:30)
نمایش 1 - 20 از 1,710 نتیجه
از 86