دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,988 نتیجه
از 100
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 وحید بابااحمدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (12:00 - 13:00)
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی 1399/04/03 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه -فیزیک الیاف 1428006 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان 1399/03/24 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه -فیزیک الیاف 1428006 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 فرزاد دبیریان 1399/03/24 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 محمدسعید جهانگیری 1399/03/29 (15:00 - 16:00)
آشنایی با مهندسی نفت 1416419 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول انتقال جرم و حرارت 1428052 3 کارشناسی مهندسی نساجی 01 جعفر جماعتی | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 12:00)
اصول محاسبات مهندسی شیمی 1416422 4 کارشناسی مهندسی شیمی 01 امید بختیاری | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 01 ابوالفضل فیروزه | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 17:00)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 02 ثمین روانشادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 17:00)
آموزشهای مهارتی مهندسی کامپیوتر 1422999 0 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00)
برنامه نویسی چند هسته ای 1422390 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمدسعید جهانگیری | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 17:00)
پدیده های انتقال 1426057 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب الدین زنگنه 1399/03/27 (14:00 - 17:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی مهندسی برق 01 حمدی عبدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00)
تکنیک بافت 1428010 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی 1399/03/26 (14:00 - 17:00)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 سعید اویسی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00)
تولید انرژی الکتریکی 1412593 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مهراد پاک نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/18 (08:00 - 11:00)
خواص سنگ های مخزن 1416416 3 کارشناسی مهندسی شیمی 01 میلاد کریمیان هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
راحتی پوشاک 1428053 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00)
نمایش 1 - 20 از 1,988 نتیجه
از 100