دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,372 نتیجه
از 69
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 وحید بابااحمدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00)
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (15:30 - 16:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1412571 1 کارشناسی مهندسی برق 02 ابوالفضل فیروزه هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1412571 1 کارشناسی مهندسی برق 01 ابوالفضل فیروزه هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (08:30 - 09:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 آرزو کامران هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (08:30 - 09:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 01 حسن مرادی چشمه بیگی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 02 حسن مرادی چشمه بیگی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00)
آزمایشگاه -فیزیک الیاف 1428006 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 عبدالحسین فتحی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (12:00 - 12:30)
اصول انتقال جرم و حرارت 1428052 3 کارشناسی مهندسی نساجی 01 جعفر جماعتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدوهاب الدین مکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 01 صبا خسروی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00)
آموزشهای مهارتی مهندسی برق 1412999 0 کارشناسی مهندسی برق 01 محمد سجاد بیاتی حسین آبادی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (18:00 - 19:00)
آموزشهای مهارتی مهندسی کامپیوتر 1422999 0 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/23 (14:00 - 17:00)
آموزشهای مهارتی مهندسی مکانیک 1418999 0 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 جعفر جماعتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (12:30 - 13:00)
بازیابی اطلاعات 1422386 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 حامد منکرسی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00)
پدیده های انتقال 1426057 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب الدین زنگنه هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 1,372 نتیجه
از 69