دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,022 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00)
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 وحید بابااحمدی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 02 حسن مرادی چشمه بیگی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 01 حسن مرادی چشمه بیگی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه روسازی راه 1414352 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 سیدشهاب حسنی نسب هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 12:00)
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 بیژن عباسی خزایی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00)
اصول رنگرزی (1) 1428016 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30)
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدوهاب الدین مکی هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00)
اصول شکل دهی مواد 1 1426081 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 رضا بختیاری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 01 صبا خسروی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 02 ابوالفضل فیروزه هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی مهندسی برق 01 حمدی عبدی هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00)
تحلیل و طراحی سیستم ها 1422196 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 03 مجتبی فتحی هرهفته شنبه (17:00 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 02 مجتبی فتحی هرهفته شنبه (16:15 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30)
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 مجتبی فتحی هرهفته شنبه (15:30 - 16:15 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 سعید اویسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00)
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
راحتی پوشاک 1428053 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 محمدرضا نعیمی راد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30)
نمایش 1 - 20 از 1,022 نتیجه
از 52