دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,138 نتیجه
از 157
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی معماری و انرژی 1 1424217 3 کارشناسی ارشد 01 اله بخش کاووسی | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/28 (08:00 - 11:00)
معماری،اقلیم و آسایش 1424221 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مهروان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/26 (08:00 - 11:00)
سیستم ها و روش های سنجش و ممیزی بنا 1424410 2 کارشناسی ارشد 01 علی امیری جا غرق هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/29 (08:00 - 14:00)
طراحی شهر و انرژی 1424219 4 کارشناسی ارشد 01 اله بخش کاووسی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00)
تحلیل انرژی 1424416 2 کارشناسی ارشد 01 اله بخش کاووسی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (08:00 - 11:00)
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 1424220 2 کارشناسی ارشد 01 سعید مرادی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/05 (08:00 - 11:00)
مبانی شهرشناسی 1424223 2 کارشناسی 01 هادی عبادی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 11:00)
طراحی مدارهای واسط (اختیاری) 1422427 3 کارشناسی 01 محمدسعید جهانگیری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/05 (14:00 - 17:00)
روش پژوهش و رساله نگاری 1424412 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مهروان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
یادگیری عمیق 1422406 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/04 (14:00 - 17:00)
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/07 (11:00 - 11:30)
آز رنگرزی(1) 1428017 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 وحید بابااحمدی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/07 (11:00 - 11:30)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 02 مختار یعقوبی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (20:00 - 21:00)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمدسعید جهانگیری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/07 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 محمدسعید جهانگیری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/07 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 محمدسعید جهانگیری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/07 (19:00 - 20:00)
استاتیک و مقاومت مصالح 1416420 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 محمدحسین ادیب راد هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 بیژن عباسی خزایی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
اصول رنگرزی (1) 1428016 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 وحید بابااحمدی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00)
اصول شکل دهی مواد 1 1426081 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 رضا بختیاری هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/07 (13:30 - 16:30)
نمایش 1 - 20 از 3,138 نتیجه
از 157