رئیس دانشکده فنی مهندسی

                                                                                   

 

                         دکتر محسن حیاتی                                     

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : 34274536-083                   
فکس : 34274542-083

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و اجرایی

 

دکتر حمدی عبدی

 ایمیل: hamdiabdi[AT]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳ 

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳

 

 

دکتر عباس مهروان

ایمیل: a.mahravan[AT]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳

 

 

 

 

 

 

معاوت پژوهشی و اجرایی دانشکده