رئیس دانشکده فنی مهندسی

   دکتر محسن حیاتی  

                                                                                 

      

                                  

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : 34343193-083                   
فکس : 34343194-083

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و اجرایی

دکتر حمدی عبدی

 ایمیل: hamdiabdi[AT]razi.ac.ir

تلفن : 34343042-083 

 

 

دکتر عباس مهروان

ایمیل: a.mahravan[AT]razi.ac.ir

تلفن : 34343199-083

فکس : 34343194-083

 

 

 

 

 

 

معاوت پژوهشی و اجرایی دانشکده