تقویم آموزشی دانشگاه رازی در  نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد نیمسال دوم به صورت اینترنتی  

ورودی‌های 94 و ماقبل  

1397/06/24

ورودی‌های 95  

1397/06/25

ورودی‌های 96  

1397/06/26

آخرین مهلت انتخاب واحد با تأخیر  

1397/06/27

آغاز کلاس‌ها  

1397/06/31

حذف و اضافه دانشجویان (ترمیم)  

1397/07/03 لغایت 1397/07/4

پایان کلاس‌ها  

1397/10/19

شروع امتحانات  

1397/10/20

پایان امتحانات  

1397/11/04

آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  

1397/11/17

شروع ثبت نام نیمسال بعدی 

1397/11/14

شروع کلاسهای نیمسال بعدی

1397/11/20