گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی معماری

گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی معماری


 

*دانلود برنامه هفتگی آموزش مجازی*

*دریافت جزوات و دروس اساتید مدعو*

 

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

دکتر محمدرضا حقی

پورتال

برون‌خط

دکتر سعید مرادی پورتال برون‌خط
 دکتر الهام بختیاری منش پورتال برون‌خط
دکتر مجید رستمی قلعه پورتال برون‌خط
مهندس صادق کولیوندی پورتال برون‌خط
مهندس یحیی محمدزاده پورتال برون‌خط
دکتر اله بخش کاووسی پورتال برون‌خط
دکتر هادی عبادی پورتال برون‌خط
دکتر جواد گودینی پورتال برون‌خط
مهندس قامت پرویزی پورتال برون‌خط
دکتر عباس مهروان پورتال برون‌خط