گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی دانشکده فنی مهندسی

گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی دانشکده فنی مهندسی


 

نام گروه

(اعضای هیئت علمی)

 

نام گروه 

(کارشناسان و مدرسین مدعو)

گروه مهندسی برق

 

گروه مهندسی برق

گروه مهندسی مکانیک

 

گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی عمران

 

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی کامپیوتر

 

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی معماری

 

گروه مهندسی معماری

گروه مهندسی شیمی

 

گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی مواد و نساجی

 

گروه مهندسی مواد و نساجی


دروس پایه و عمومی