گزارش انعقاد نامه تفاهم میان دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی با پالایشگاه گاز ایلام و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

گزارش انعقاد نامه تفاهم میان دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی با پالایشگاه گاز ایلام و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران