گزارش انعقاد نامه تفاهم میان دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی با پالایشگاه گاز ایلام و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران - display-page

گزارش انعقاد نامه تفاهم میان دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی با پالایشگاه گاز ایلام و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران