گزارشی از برگزاری همایش تبیین نقش صنایع نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در استان کرمانشاه

گزارشی از برگزاری همایش تبیین نقش صنایع نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در استان کرمانشاه