چهارمین نشست تخصصی زلزله 21 آبان استان کرمانشاه با رویکرد نقش صنعت برق در مدیریت بحران و بازسازی مناطق زلزله زده - display-page

چهارمین نشست تخصصی زلزله 21 آبان استان کرمانشاه با رویکرد نقش صنعت برق در مدیریت بحران و بازسازی مناطق زلزله زده