پروژه پژوهشی منعقده فی مابین برق غرب و دانشگاه رازی با مدیریت خانم دکتر مهوش بیگلری

پروژه پژوهشی منعقده فی مابین برق غرب و دانشگاه رازی با مدیریت خانم دکتر مهوش بیگلری


 

 

پژوهش ها و دستاوردهای پروژه پژوهشی منعقده فی مابین برق غرب و دانشگاه رازی با عنوان " بررسی فنی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات پستهای  ٢٣٠/٦٣و  ٦٣/٢٠کیلوولت سرپل ذهاب با توجه به اثرات ساختگاهی و ارائه راهکارها و طرح های عملیاتی بهسازی"با مدیریت خانم دکتر مهنوش بیگلری

 

جهت دریافت اسناد این پروژه کلیک کنید