مقدم دانشجویان جدیدالورود را به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی در بهار تعلیم و تربیت گرامی میداریم

مقدم دانشجویان جدیدالورود را به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی در بهار تعلیم و تربیت گرامی میداریم