معاونت پژوهشی و اجرایی

معاونت پژوهشی و اجرایی


        دکتر عباس مهروان    

                             

ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن :34343199-083  

فکس : 34343194-083