مطالعات جامع ساختگاه، استخراج شتاب در سطح شهر سرپل ذهاب و تدقیق منحنی شکنندگی ساختمانهای بنایی ایران بعد از زلزله 21 آبان 1396

مطالعات جامع ساختگاه، استخراج شتاب در سطح شهر سرپل ذهاب و تدقیق منحنی شکنندگی ساختمانهای بنایی ایران بعد از زلزله 21 آبان 1396


 

مطالعات جامع ساختگاه، استخراج شتاب در سطح شهر سرپل ذهاب و تدقیق منحنی
شکنندگی ساختمانهای بنایی ایران بعد از زلزله 21 آبان 1396