مصاحبه دکتری گروه مهندسی عمران

مصاحبه دکتری گروه مهندسی عمران


 

مصاحبه دکتری گروه مهندسی عمران

 

 

لینک ورود به مصاحبه

(جهت ورود به مصاحبه روی نام گرایش کلیک کنید)

 

    فایلهای برنامه زمانی مصاحبه های دکتری

 

 

آب و سازه های هیدرولیکی

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

 

 

 سازه ها

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش  سازه ها سری اول

برنامه زمانی مصاحبه گرایش سازه ها سری دوم

 

 

ژئوتکنیک

 

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش  ژئوتکنیک