نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول سایت

مسئول سایت


 

علیرضا میرزایی

حجت اله صالحی

 

مسئول سایت اینترنت دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس: 34343081-083

 

مسئول سایت اینترنت دانشکده برق و کامپیوتر

شماره تماس: 34343248-083