نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه ها مهندسی کامپیوتر


دکتر فرهاد مردوخی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه منهدسی کامپیوتر

پست الکترونیکی : mardukhi[AT]razi.ac.ir