مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


 

دکتر فرهاد مردوخی

 

 

 

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه منهدسی کامپیوتر

پست الکترونیکی : mardukhi[AT]razi.ac.ir