مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


 

دکتر آرزو کامران

 

 

 

استادیار

 

اتاق : دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیکی : kamran@razi.ac.ir