نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر عبدالحسین فتحی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶5 (۸۳۳) ۹۸+

اتاق : راهروی گروه کامپیوتر داخلی 267

پست الکترونیک : a.fathi[AT]razi.ac.ir