مدیر گروه مهندسی مکانیک

مدیر گروه مهندسی مکانیک


 

 

 

دکتر حشمت اله حقیقت

 

 

 

 

دانشیار

شماره تماس: +۹۸ (۸۳۳) ۴۲۷۴۵۳۵ – ۹

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

پست الکترونیکی: hhaghighat[at]razi.ac.ir