مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی


 

 

دکتر فرزاد دبیریان

 

 

 

 

 

 

 

 

استادیار

شماره تماس : ۴۲۷۴۵۳۶(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی ، راهرو جنب حفاظت فیزیکی

پست الکترونیکی :f.dabirian [AT] razi.ac.ir