مدیر گروه مهندسی معماری

مدیر گروه مهندسی معماری


 

دکتر سعید مرادی

 

 

 

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده معماری

پست الکترونیکی : sa.moradi@razi.ac.ir