مدیر گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه مهندسی شیمی


 
 
 
 
 
دانشیار
 
اتاق: دانشکده نفت و پتروشیمی

پست الکترونیکی:  a.habibi@razi.ac.ir